/media/llihay04/pexels-alphatradezone-5833848.jpg

Optimera era verksamhetsprocesser genom Teleperformance's TAP-lösning!

Jenny Videsparv - 04.26.2023

Omdefiniera och optimera era verksamhetsprocesser: Teleperformance's TAP-lösning kan vara precis det ni behöver!

TAP, som står för Technology, Analytics, and Process Excellence, är en helhetslösning  som hjälper företag att skapa en sömlös omnichannel-kundupplevelse. Genom att kombinera teknologi, avancerad analys och Lean Six Sigma, fokuserar TAP på att förbättra servicekvaliteten och maximera kundnöjdheten. Genom att använda AI och RPA (Robotic Process Automation), avancerad analys för att generera insikter, och Lean Six Sigma för att optimera olika processer, hjälper TAP-teamet inom Teleperformance andra företag att förstå sina kunder bättre, identifiera förbättringsområden och optimera sina verksamhetsprocesser utifrån dessa insikter som helt bygger på kundens egna perspektiv.

TAP är således en mångsidig och samarbetsinriktad lösning som fokuserar på att utnyttja både kraften i teknologi och kunskapen hos människan för att genom avancerad analys baserad på data generera kundinsikter som hjälper dem framåt i arbetet med att omdefiniera och optimera sina verksamhetsprocesser.

Genom TAP ses positiva resultat från våra kunder över hela världen.

Genom TAP ses positiva resultat från våra klienter över hela världen och här är ett exempel. Ett ledande företag i Indien letade efter en lösning för att förbättra kundnöjdheten och för att överbrygga kundgapet som fanns togs en förbättringsstrategi fram som byggde på "kundnöjdhetspoäng", som i sin tur skulle börja identifiera och definiera vägen för en optimal kundresa.

  • Teleperformance analyserade sex månaders data efter kanal, kontakcenter och interaktionsdrivkrafter och använde avancerad analys för att bygga hypoteser.
  • Över 1000 kunder från städer med störst kundbas kontaktades för att identifiera deras uttalade och outtalade behov.
  • Teleperformance använde Voice-of-Customer-interaktionsanalys på över 500 inkommande samtal för att förstå processföljsamhet, variationer och kundansträngning.
  • Lean Six Sigma-principer och COPC-standarder implementerades för att effektivisera och stärka processer.
  • Teknologi, inklusive IVR, mobilappar och webbplatskartläggning användes för att bestämma kanalspecifika möjligheter, ansträngningar och flaskhalsar.

I det här caset talar siffrorna för sig själv. Det här specifika företaget såg en förbättring på 27% i sin CSAT-poäng, från 62% till 89%. Dessutom sågs också en förbättring på 15% i kundansträngningspoängen genom processoptimering. Så vad vi faktiskt vet är att, när företag fortsätter sin digitala transformationsresa för att höja ribban på sina affärsprocesser, inte minst för sin CX-leverans är det avgörande att välja rätt lösning, strategi och tillvägagångssätt för att rusta upp inför framtiden.

Vad vi också ser som en viktig och positiv påverkan av arbetet med TAP-teamet är hur aspekter rörande cybersäkerhet stärks. Genom att använda teknik och dataanalyser kan TAP-teamet identifiera sårbarheter och hot mot organisationens IT-system och föreslå förbättringar för att säkra verksamheten. Att ha en stark cybersäkerhetsstrategi och följa rekommendationerna från ett TAP-team kan ha en stor effekt på en organisations verksamhet. Genom att skydda IT-system och data mot hot och angrepp minskar risken för datastölder, nedstängningar av system och andra negativa konsekvenser.

Dessutom kan en stark cybersäkerhetsstrategi öka förtroendet för organisationen bland kunder, partners och investerare, vilket kan leda till ökad lönsamhet och tillväxt. På så sätt kan TAP-teamets arbete med att stärka cybersäkerheten i verksamheten leda till förbättrad produktivitet, ökad intäkt och minskad risk.

Säkerhet i en global digital era: Hur Teleperformance's TAP kan förbättra företagets säkerhet och därigenom även kundupplevelsen. 

I dagens digitala värld är säkerhet en avgörande faktor för alla företag, särskilt för virtuella organisationer som strävar efter att erbjuda digitaliserade tjänster. Med den ökande globala trenden mot digitalisering och virtuella arbetsmetoder är det av yttersta vikt att säkerställa att företag har rätt kunskaper och åtgärder på plats för att skydda sig mot cyberhot. Ett exempel på en metod som kan hjälpa företag att förbättra sin säkerhet är Teleperformance's Technology, Analytics, and Process Excellence (TAP) - en multidisciplinär strategi som använder avancerad teknik, analys och Lean Six Sigma-metodik för att förbättra verksamhetsprocesser och kundupplevelser. Genom att utnyttja kraften i teknologi, inklusive AI och RPA tillsammans med avancerad analys för att generera insikter och Design Thinking för att omdefiniera processer ur kundens perspektiv, kan TAP hjälpa företag att förbättra sin servicekvalitet och därigenom stärka sin säkerhet i den digitala världen. Med hjälp av TAP har Teleperformance sett positiva resultat hos sina globala kunder, inklusive förbättringar i kundnöjdhet och minskad kundansträngning genom att effektivisera processer och identifiera förbättringsmöjligheter med hjälp av avancerad analys och teknik. När företag fortsätter sin digitala transformationsresa är det viktigt att välja rätt strategier och metoder för att möta de utmaningar som den digitala världen innebär och TAP kan vara ett värdefullt verktyg för att förbättra säkerheten och effektiviteten för globala företag. Kort och gott är därmed frågan om cybersäkerhet inte en fråga som skall ses på som uttjatad. Frågan behöver lyftas ofta och i fler sammanhang så att den förblir top-of-mind. Särskilt  i relation till (globala) virtuella företag och medarbetare som arbetar på distans eftersom det kan innebära större risker. 

TAP ur ett cybersäkerhetsperspektiv.

Teleperformance's TAP (Technology, Analytics, and Process Excellence) kan även användas från ett cybersäkerhetsperspektiv, och här är några exempel på hur:

  • Teknologi: TAP använder avancerad teknologi, inklusive AI och RPA, för att automatisera och optimera olika processer inom företaget. Detta kan inkludera hantering av användarbehörigheter, säkerhetspolicys, nätverkskonfigurationer och andra IT-relaterade processer som kan ha en inverkan på cybersäkerheten. Genom att använda teknologi effektivt kan TAP hjälpa till att minimera mänskliga fel och sårbarheter i systemen, och därmed stärka företagets cybersäkerhet.
  • Analys: TAP använder även avancerad analys för att generera insikter och identifiera potentiella säkerhetsrisker och hot. Det kan innefatta att analysera stora mängder data för att upptäcka ovanliga aktiviteter, anomalierna i nätverkstrafik eller beteenden som kan tyda på en säkerhetsincident. Genom att använda analys för att övervaka och detektera hot i realtid kan TAP bidra till att förbättra företagets förmåga att snabbt upptäcka och svara på potentiella säkerhetsintrång.
  • Process Excellence: TAP använder Lean Six Sigma-metoden och Design Thinking för att optimera företagets processer, inklusive säkerhetsprocesser. Det kan innefatta att utvärdera och förbättra processer för att hantera användarhantering, inloggningshantering, åtkomstkontroll och incidenthantering. Genom att ha väldefinierade och optimerade processer kan TAP hjälpa företag att minimera säkerhetsrisker och se till att säkerhetsåtgärder är konsekvent implementerade och följs i hela organisationen.

Sammanfattningsvis kan Teleperformance's TAP användas för att stärka cybersäkerheten hos företag genom att utnyttja teknologi, avancerad analys och processoptimering för att minimera säkerhetsrisker och förbättra företagets förmåga att upptäcka, hantera och förebygga potentiella säkerhetsintrång. Genom att ha en helhetsinriktad och innovativ metod kan TAP hjälpa företag att skydda sig mot cyberhot och säkerställa en stark cybersäkerhetskultur i hela organisationen.

Teleperformance Nordics som agil samarbetspartner.

På Teleperformance Nordics strävar vi efter att hjälpa kunder inom våra lokala marknader. Om du är intresserad av att veta mer om Teleperformance och hur vi kan hjälpa dig och ditt företag, kontakta oss här!