Global Sağlık ve Güvenlik Politikasi

 1. 1.   Tanıtım ve Hedefler 

İşyerinde Sağlık ve Güvenliğin (“H&S”) amacı, çalışanlarımızın yaptıkları iş tarafından zarar görme risklerini azaltmak ve onlara güvenli bir çalışma ortamı yaratarak işle alakalı hastalıkları yok etmektir.

Bu Politikanın hedefi, Teleperformance olarak bizim işyerinde H&S'yi nasıl yöneteceğimizi ve H&S yönetim yapımızı kimin neyi, nerede hangi şekilde yaptığını belirlemektir. Bu Politika tesislerimize giren çalışan, müteahhit ve ziyaretçiler için geçerlidir.

Çalışanlarımız, zamanlarının ve enerjilerinin oldukça fazla bir miktarını işte geçirmektedirler. Bu yüzden çalışanlarımızın sağlığını, iyi hallerini ve yaşam kalitelerini iyileştirmekte Teleperformance'a sadece bir işveren olarak değil aynı zamanda toplumdaki sağlığın koruyucusu olarak da önemli bir görev düşmektedir.

Bu kapsamda, Teleperformance sağlık kültürünü "Günlük hayata göre- evde, toplumda ve işyerinde- doğru sağlık kararları verebilme kapasitesi" olarak teşvik etmektedir. 

2. Genel Politika Beyanı

 • Eğer Yerel Sağlık ve güvenlik yönetmelikleri, Teleperformance standartlarının üstündeyse bu yönetmeliklere öncelik verilmesi
 • İşyerindeki faaliyetlerden doğabilecek sağlık ve güvelik risklerine uygun kontrolü sağlamak
 • Çalışanlarla sağlıklarını ve güvenliklerini etkileyen konularla ilgili konuşmak
 • Güvenli işyerleri ve ekipmanlar tedarik etmek ve onları korumak
 • Malzemelerin güvenli idare edildiklerinden ve kullanıldıklarından emin olmak.
 • Çalışanlara sağlık ve güvenlikle ilgili bilgi, eğitim ve kontrol sağlamak
 • Bütün çalışanların yaptıkları işte yetkin olduğundan ve onlara bu konuda uygun eğitim ve kaynakların sağlandığından emin olmak.
 • Kazaların ve işle alakalı sağlık problemlerinin azaltılmasına yardım etmek
 • Güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını korumak ve
 • Bu Politika ve sistemi en azından senelik olarak ya da çalışma faaliyetinde ciddi bir değişiklik olması durumunda düzenli aralıklarla inceleyip yeniden gözden geçirmek

3. Sorumluluklar

3.1.  Teleperformance’ın Sorumlulukları

Bir işveren olarak, Teleperformance, bütün kadrosunun güvenliğinden ve sağlığından sorumludur.

Bu Politikanın uygulamasının genel sorumluluğu Grup Genel Müdüründedir (Grup CEO). Her bir ülke müdürü bu Politikanın uygulanması konusunda kendi yerel seviyesinde sorumludur. 

Bu politikanın sorumluluğunun her gün yerine getirilmesinden emin olmanın yolu, uygun ve deneyimli bir müdürü atamaktan geçmektedir (“H&S SME”). Eğer bir tesisin birkaç bölgesi varsa kimin hangi bölgeden sorumlu olduğunu belirlemek önemlidir. Her bir şirket sağlık ve güvenlik risklerini değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunması için bir H&S Komitesi ve/veya takımı adayını gösterir. H&S Komitesi üst yönetim ekibinden temsil yetkisi almak zorundadır. (örn. CEO, CFO, EVPO, CHRO, CIO). 

3.2.  Çalışanın Sorumlulukları

Kendisinin ve diğer insanların sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek hareketler ya da ihmallerden kaçınmak için makul seviyelerde duyarlı olmak her bireyin görevidir. Bu görevler şunları içerir:

 • Güvenlik ve sağlıkla ilgili iş uygulamalarının doğru yapıldığından emin olmak için bölüm müdürü ve diğer departman müdürleriyle işbirliği halinde olmak.
 • Herhangi bir sağlık ve güvenlik kaygısını acil olarak yönetime (ya da müşterinin tesislerinden çalışıyorken müşteriye) bildirmek.
 • İşyerinde tehlikeli davranışlarıyla ilgili sorumlu davranmak (materyalleri okumak ve eğitimlere katılmak) ve bu tür davranışlardan sakınmak 

4. Kapsam

4.1.  Teleperformance’ın Tesisleri

Bu Politikanın kapsamı kiralanmış, satın alınmış, paylaşılmış, özel olsun veya olmasın sadece Teleperformance tesisleri ile sınırlıdır. 

4.2.  Müşterinin Tesisi

Teleperformance, Teleperformance çalışanlarının müşterilerin şirketlerinin binalarında çalıştıkları birçok işleme sahiptir. Teleperformance H&S Politikası çalışanlarımıza uygulanırken, müşterilerin yerel H&S Politikası onlar açısından önceliğe sahiptir. İlgili müdür, uygun yerel Politikasının ve düzenlemelerinin bulunduğundan ve uygulandığından emin olmalıdır. Müşterinin belirli bir H&S Politikası olmaması halinde, müşteri asgari olarak Teleperformance H&S Politikası standartları ile uyumlu olmalıdır.

5. Çalışmalardan kaynaklanan Sağlık ve Güvenlik riskleri 

5.1.  Aylık S ve G Denetimleri

Aylık incelemeler H&S SME tarafından üstlenilecektir. Bu incelemelerden sonra H&S SME alınması gereken önlemleri belirlemek ve değerlendirmek için H&S Komitesi ile buluşacaktır. Faaliyetlerin uygulandığına dair kontrol H&S Komitesi'nin sorumluluğundadır.

5.2.  Genel Risk Değerlendirmeler

Genel Risk Değerlendirmeleri, genel olarak tanımlanan zararları (örn. potansiyel olarak zarara yol açabilecek şeyler) belirleyip onların içinde bulundukları bölge, olaylar ya da faaliyetlere göre bu zararlar için gerekli kontrol/önlemleri almaktır (örn. yaralanmaya yol açabilecek bir zararın oluşma ihtimalinin azaltmanın yollarını bulmak). Genel Risk değerlendirmeleri gün ve gün sorumluluklarının yetkisi verilmiş insanlar tarafından üstlenilecektir (“H&S SME”). Bunlar senelik olarak ya da sahasının yenilenmesi veya yeni bir faaliyet gibi durumlarda yeniden değerlendirilmelidir.

5.3.  Spesifik Risk Değerlendirme

Spesifik Risk Değerlendirmeleri, bölge müdürleri tarafından çalışma faaliyetinin değiştiği zamanlarda yapılır. Bunlar senelik olarak ya da iş faaliyetinde değişme olduğunda, hangisinin zamanı daha yakınsa o zamanda yapılır.

5.4.  Risk Değerlendirmenin Raporlanması

Risk değerlendirmelerinin bulguları H&S Komitesi ve/veya ekibinde rapor edilecektir. Risk değerlendirmelerinin ve gereken faaliyetlerin tamamlanmasının sorumluluğu H&S Komitesi'ne aittir. Eğer bir risk ciddi olarak addedilmişse, o zaman yönetici kadro en kısa zamanda haberdar edilmeli ve düzeltici işlem uygun olduğu anda yapılmalıdır. Uygulanan faaliyetin riski yok etmesinin/azaltmasının kontrolünün sorumluluğu risk denetçisine aittir.

6. Çalışanlara Danışmanlık

Teleperformance çalışanlarını doğrudan ya da seçilmiş Komite(gönüllü görev), örn. H&S ya da çalışan oturumları aracılığı ile etkileyen H&S konularda bütün çalışanlarına danışacaktır.

Yapılan danışmalar oturumlar, odak grupları, intranet, e-posta kanalları ya da Grubun diğer uygun kanalları üzerinden tedarik edilebilir.

7. Güvenli Tesisler ve Ekipmanlar

Teleperformance, bakım gerektiren bütün makine ve ekipmanların tanımlanmasından (jeneratörler, elektrikli ekipmanlar, klima sistemleri), bakımlarının yapıldığından ve yeni ya da kullanılmış ekipmanın mevcut satın alımdan önce bunların sağlık ve güvenlik standartlarına uyduğundan ve amaca hizmet ettiğinden emin olacaktır.

8. Güvenli Kullanım ve Maddelerin kullanılması

Teleperformance, bütün zararlı malzemelerin tanımlandığından ve risklerin azaltılmış şekilde kontrol altına alındığından ya da yok edildiğinden emin olacaktır.

9. Bilgi, Eğitim ve Denetleme

Teleperformance ilgili sağlık ve güvenlik bilgilerinin çalışanlarına grup iletişim kanalları ve posterler, brandalar ve el ilanları aracılığı ile sağlandığından emin olacaktır.

Ülke Direktörü çalışanlarının bölge şantiye direktörü ya da HR Departmanından Sağlık ve Güvenlik bilgilerini alabileceklerinden emin olacaktır.

Ülke Direktörü, Sağlık ve Güvenlik bilgilerinin diğer iş verenlerin (müşteri) kontrolü altında olacak bölgelerden ve ilgili Muhasabe/İş Direktörü tarafından sağlandığından emin olacaktır.

10.  Eğitim

Bütün çalışanlara işe ilk başladıklarında, acil durum prosedürleri ve ilk yardım gibi temel sağlık ve güvenlik iş yeri intibak eğitimlerinin (bunlar eğitim departmanı tarafından sağlanacaktır)verilmesi zorunludur. Ayrıca iş rolüne özel sağlık ve güvenlik eğitimleri olmalıdır(iş tarafından sağlanacaktır)

Bütün eğitimler belgelenmiş ve anlaşıldıklarına dair çalışanlara imzalatılmalıdır. Hatırlatıcı eğitimler periyodik olarak tekrarlanmalıdır.

11.  Kazalar, ilkyardım ve iş ile ilgili hastalıklar

Teleperformance çalışanlara ve ziyaretçilere uygun ilk yardım sağlandığından emin olacaktır. Her tesise bir ilk yardım görevlisi atanacaktır. Eğitimli ilk yardım görevlileriyle ilgili bütün detaylar, duyuru panolarında yer alacaktır. İlk yardım kutuları tesislerin çeşitli yerlerinde yer almalı ve bunlardaki ekipmanlarının tam olduğundan emin olunması için kutular düzenli olarak kontrol edilmelidirler.

Özel sağlık gözetimine ihtiyaç duyulan (örn. gece vardiyası) durumlar için risk değerlendirmeleri yapılacaktır.

12.  Acil durum prosedürleri ve tahliye

Şirket, dokümante edilmiş acil durum prosedürü aracılığıyla önemli acil durumların üstesinden gelinebilmesi için tamamlanmış resmi bir prosedürün olduğundan emin olacaktır. Bu prosedür, örn. Acil durum tahliye prosedürleri, asgari olarak kim tarafından ve ne kadar sıklıkla test edildiklerine ve kontrol edildiklerine dair bilgileri içermelidir.

13.  Stres

Teleperformance işyeri stresinin bir sağlık ve güvenlik sorunu olduğunu fark etmektedir ve işyeri stres unsurlarını tanımlama ve azaltmanın ne kadar önemli olduğunun farkındadır.

14.  Kazalar, Hadiseler ve Ramak kala Raporu

Şirket, bütün kazaları, olayları, ramak kala durumları ve stresle alakalı kazalar dahil hastalıkları gözetleme, raporlama, kaydetme ve araştırmak için etkili bir sistemin olduğundan emin olacaktır. Yıllık rapor iş yeri tarafından yayınlanacaktır.

15.  Yıllık S ve G Raporlama

Yıllık rapor her bir bayii tarafından yayınlanacak ve Grup CEO'suna yollanacaktır. Grup CEO'su Teleperformance' ın H&S yeteneklerini saptamak için her bir raporu inceleyecektir.

16.  Araçlar ve Şablonlar

 • Aylık İşyeri İnceleme Kontrol Listesi: Teleperformance İngiltere (1a) ve Teleperformance ABD’den örnekler (1b)
 • Yangın Tatbikatı Raporu (Acil durum prosedürleri ve tahliye): Teleperformance İngiltere’den örnekler (2a ve  2b)
 • Kaza ve Hadise Formları: Teleperformance İngiltere (3a) ve Teleperformance ABD’den örnekler (3b) ve Aylık kaza, hadise örneği ve Teleperformance İngiltere’den ramak kala raporu (3C)
 • S ve G Komitesi Toplantı Şablonu: İngiltere (4a) ve ABD’den örnek (4b)
 • Tehlikeli Maddeler (beher ürün):  Teleperformance UK (5a) ve Teleperformance ABD (5b)'den maddeler kullanarak yüklenicileri ya da kişileri temizlemesiyle tamamlanmasının örneği
 • Genel Risk Değerlendirmesi Şablonu: Teleperformance İngiltere’den örnek (6)
 • Yıllık S ve G Denetimi: Teleperformance İngiltere’den örnek(7)
 • Yıllık S ve G Raporu: İngiltere’den örnek (8)
 • Yüksek seviye H&S işyeri intibak eğitiminin özet(9)
 • Stres Önleme– ref Passion4U programı
 • Teleperformance OHS Politikasının TP Politikasındaki H&S prosedürleri & kontrolleri üzerinden genel ve yerel bağlılığı

İlgili politikaları geliştirip yaymak, soruları cevaplayıp, analiz edip, bu politikayı herhangi bir potansiyel ihmali durdurmak ve uyumu azami hale getirmek için aktif önlemleri uygulamak konusunda bilgi verme CSR (Committee for Social Responsibility/Sodyal Sorumluluk Komitesi) komitesinin görevidir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitemize csr@teleperformance.com mail adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.