Tedarikçi Politikası

1. Tedarikçi Politikası Hedefleri

Bu politika, kendi davranışlarımız ve tedarikçilerimizin davranışlarına yönelik global standart ve beklentileri belirlemektedir. Politika, aşağıdaki konuları kapsayan bir kılavuz içerir:

  • Teleperformance bünyesindeki Tedarik Departmanının rolü
  • Teleperformance’ın temel değer ve ilkeleri
  • Teleperformance ve tedarikçilerin birbirlerinden beklentileri
  • Tedarik Departmanı personelimizin beklentileri

Politika, tedarikin şeffaf bir şekilde yürütülmesinin yanı sıra tüm ilgili paydaşlar tarafından anlaşılır olmasını sağlamak için düzenlenmiştir. Politika, Teleperformance ve tedarikçilerimiz arasındaki iş ilişkisinin nasıl yürütüleceği hakkında çeşitli beklentileri belirler. Söz konusu uygulamalar, aynı zamanda müşteri beklentilerimiz ve sosyal sorumluluklarımızla uyuşmakta, Teleperformance’ın çalışma felsefeleri ve temel değerlerini yansıtmakta ve tüm tedarik faaliyetlerimiz için sarsılmaz bir bütünlük desteği sağlamaktadır.

Teleperformance bünyesindeki her iş alanında etik çalışma ve davranış önceliklerimizi oluşturur; çalışma arkadaşlarımız, hissedarlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve ziyaretçilerimizin Teleperformance’tan beklediği dürüstlük, bütünlük ve yüksek güvenlik standartlarının temin edilmesi her bir çalışanın bağlılığını gerektirmektedir.

Teleperformance, çalışanlarının ve tedarikçilerinin “Tedarikçi Politikasını” anlamalarının yanı sıra Etik Kurallarımız ve Yolsuzlukla Mücadele politikalarımızın bir parçası olan bu kılavuz doğrultusunda çalışmalarını beklemektedir.

2. Teleperformance Tedarik Departmanı

Teleperformance Tedarik Departmanı, stratejik olarak ürün ve hizmet kaynağı sağlayarak değer yaratan, standart ve güvenilir tedarik süreçleri uygulayarak Teleperformance birimlerine teslimat sağlayan bir tedarik zinciri kuruluşudur. Tedarik Departmanı, Teleperformance’ın sağlık ve güvenlik hedeflerini desteklemenin yanı sıra tedarikçilerle iletişimini saygı ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde yürütmektedir.

Teleperformance Tedarik Departmanı, tüm Teleperformance faaliyetleri için inbound tedarik zincirinin esas operatörüdür. Doğru ürün ya da hizmetlerin doğru noktalara, doğru zamanda ve makul pazar fiyatları ile ulaştırılması bizim sorumluluğumuzdadır. Teleperformance Yönetim Komitesinin de desteği ile Tedarik Departmanının hedef ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır:

Ürün ve hizmetlere yönelik taahhütlerin, yalnız uygun personel tarafından onaylı ve yönetilebilir sistem ve süreçler üzerinden yapılmasının sağlanması.

Operasyonel ihtiyaçların, her istek sahibi tarafından sağlandığı üzere, özellikler ve değerlendirme kriterleri ile birleştirilmesi.

Grup sinerjilerinin avantajlarından faydalanarak uyumluluk ve rekabetçiliğin temin edilmesi.

Teleperformance’a ürün ve hizmet sağlamak isteyen tedarikçiler için merkezi bir iletişim kanalının oluşturulması.

3. Tedarik Departmanı Misyonu

Tedarik Departmanının misyonu, Teleperformance’ın finansal ve rekabetçi durumunu geliştirmektir. Bu politikanın amacı, Teleperformance Tedarik Departmanı standart ve süreçlerini belirlemenin yanı sıra tedarik yöntemlerinin tüm paydaşlar ve tedarikçiler için şeffaf ve anlaşılır olmasının sağlanmasıdır. Bu belge, Teleperformance ve tedarikçileri arasındaki işlerin yürütülmesi yöntemine dair beklentileri belirlemektedir.

4. Tedarik Departmanı Faaliyetleri

Tedarik Departmanı, inbound tedarik zinciri süreçlerin etkinlik ve verimliliğinin artırılması için aşağıdaki inisiyatifleri düzenleyecektir:

4.1 Yönetim

Temin ederiz ki: 

Tüm ürün ve hizmet taahhütleri, yalnız onaylı sistem ve süreçler üzerinden ve belirlenen yetki düzeyleri doğrultusunda verilecektir.

Fon taahhütlerimiz, uygun ticari uygulamalar ve finansal kurumlar ile tutarlı bir şekilde onaylanacak ve kaydedilecektir.

Uygun ticari anlaşma formları onaylanmadıkça, tedarikçilerle iş ilişkisi kurulmayacaktır.

4.2 Kaynak

Yapacaklarımız:

İhtiyaç duyulan ürün ya da hizmetlere uygun kaynak stratejileri geliştireceğiz.

Son kullanıcılarla tedarikçi adayları arasındaki koordinasyonu sağlayacak ve tedarike yönelik bir düzenleme bulunmadığı hallerde tedarik anlaşmaları için görüşmeler yapacağız.

Aşağıda belirtilenler de dahil olmak üzere temel süreçlerden faydalanacağız:

- Son kullanıcı ihtiyaçlarının ve sonuç beklentisinin anlaşılması;

- Ürün ve hizmetler için tedarik sürecinin, yerel tedarikçiler, sağlık, güvenlik ve çevresel unsurlarını kapsayan son kullanıcı özellikleri ve değerlendirme kriterleri kullanılarak yürütülmesi.

- Tüm genel ve operasyonel projeler için tedarik süreçlerinin geliştirilmesi

- Gerektiğinde Teklif Talepleri (Request for Quote – RFQ), Bilgi Talepleri (Request for Information – RFI) ya da elektronik kaynaklı araçların kullanılması;

- Potansiyel tedarikçilere de standart sözleşme koşullarının sağlanması;

Sözleşme yönetimi, uygulama ve idare dahil olmak üzere ticari ilişkilerin yönetilmesi.

4.3 Satın alma

Yapacaklarımız:

En sık sipariş edilen ürünler için yeterli düzeyde stok tutulmasını sağlayacağız;

Satın alma siparişleri oluşturacak ve stokta bulunan ürünlerin sevkiyatını takip edeceğiz;

Stokta bulunmayan ürünleri tedarik ederek sevkiyatını takip edeceğiz;

Düşük fiyatlı satın almaları, diğer işlem ve süreçler üzerinden yöneteceğiz;

Tedarik Departmanı faaliyetlerini sürdürmek için gerekli olan tedarikçi, fiyat ve katalog bilgileri dahil tüm verileri temin edeceğiz.

4.4 Teslimat

Yapacaklarımız:

Stok ve varlık yönetimi stratejisinin geliştirilmesi için son kullanıcılarla koordinasyon sağlayacağız.

Tüm ürün ve hizmetler için doğru ve zamanında teslimat sağlayacağız.

4.5 Kontrol İşlemleri

Yapacaklarımız:

Kaynak, satın alma ve teslimat faaliyetlerine yönelik performansı ölçümleyip raporlayacağız.

Uygun kontrol süreçlerinin geliştirilmesi ve uygulanması için iç denetimler düzenleyeceğiz.

5. Tedarikçilerimizle İş Yapmak

Yenilikçi, güvenilir ve etkin tedarikçiler Teleperformance’ın başarısı için önemli unsurlardır. Teleperformance, adil ve rekabetçi bir ortamda bulunmayı bekler ve tüm tedarikçiler için tutarlı bir biçimde adil değerlendirme ve seçim süreçleri uygular.

5.1. İhalelere Yanıt Verme

Sunulan ürün ve hizmetlerin güvenilirlik ve kalitesi Teleperformance için yüksek önem taşır, dolayısıyla tedarikçilerin, tedarik işlemi için kabul edilmesinden önce bir ön onay süreci yürütülebilir.

Standart olarak ihalelerimize, iş ihtiyaçlarımızı karşılayacak tedarikçileri davet ederiz.

- Açık eksiltme ya da kapalı teklif dahil olmak üzere online ihale

- Doğrudan pazarlık

Tedarik süreci boyunca, tedarikçi bilgilerinin gizliliğinin korunmasının yanı sıra tüm potansiyel tedarikçilere adil ve tutarlı işlem uygulanacağını taahhüt ederiz.

Tedarik Departmanı, tedarikçi tekliflerini incelerken birçok unsuru dikkate alacak ve hangi teklifin (varsa) kabul edileceğine son kullanıcılarla uygun şekilde koordinasyon sağlayarak karar verecektir.

Değer yaratmayı önceliğine taşıyan ve iyileştirme süreçlerine önem veren tedarikçileri diğerlerinden ayırıyoruz.

5.2. İşin Yürütülmesi

Potansiyel bir tedarikçinin ihaleyi almasından ve Teleperformance ile sözleşme imzalamasından sonra ürün ya da hizmet siparişleri, satın alma siparişlerinin oluşturulması ya da diğer onaylı satın alma yöntemleri ile başlatılacaktır.

Ürün ya da hizmetler, Teleperformance’a, geçerli bir satın alma siparişi ya da bir başka onaylı satın alma yöntemi olmaksızın temin edilemez.

Teleperformance, ilgili satın alma siparişi ya da diğer onaylı satın alma yöntemine atıf içeren, eksiksiz ve geçerli bir fatura temin edilmediği takdirde tedarikçiye ödeme yapmayı reddetme hakkını saklı tutar.

Tedarikçilerden, tüm ürün ve hizmetlerin talep edilen özelliklere uygun olmasını sağlamanın yanı sıra bunları zamanında ve doğru fiyatlarla temin etmeleri beklenmektedir.

Tedarikçilerin çalışmalarını, siparişten ödemeye kadar işlemlerin yanı sıra satın alma sipariş ve faturalarının gönderimi otomasyonunu da kapsayacak şekilde, elektronik yollarla iş yürütebilmeleri beklenmektedir.

Tedarikçilerden, Teleperformance’a sağladıkları ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmeler hakkında herhangi bir bilgiyi kamuya açıklamamaları veya paylaşmamaları beklenmektedir.

Tedarikçiler, Teleperformance’ın adını, logosunu ve ticari markasını kullanamazlar.

6. Teleperformance’ın Davranışı

Kaynak, Satın alma ve Sevkiyat işlevlerinde görev yapan tüm Teleperformance çalışan ve yüklenicilerinin, Teleperformance politika ve süreçlerinin yanı sıra kendi işçi anlaşma koşullarına uygun olarak hareket etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca Teleperformance Değerlerine ve müşterilerimizin başarısına odaklanmanın yanı sıra tedarik personeli, aşağıdaki konular için taahhütte bulunmalıdır:

Teleperformance Politikaları ve Yasalarla Uyumluluk:

Tüm personelin, tüm Teleperformance politikaları ile uyumluluk sağlaması gerekmektedir.

Teleperformance personelinin, tüm işlemlerin dahili kontrol süreçlerine uygun olarak yürütülmesini sağlaması gerekmektedir.

Teleperformance personelinin, iş ilişkilerinde yüksek düzeyde dürüstlüğü koruması gerekmektedir. Hiçbir zaman aşağıdaki durumlara yol açacak rüşvet, hediye, eğlence ya da uygunsuz yasa dışı katkı veya ödemeleri istememeli ya da kabul etmemelidirler:

- İlişki, eylem ya da iletişimlerinde etik dışı ya da tavizkar davranışlara yol açma niyetine dayanması ya da bu şekilde algılanabilecek olması.

- Teleperformance’ın yasal menfaatlerine aykırı durumlar.

- Tedarik yönetimi kararlarını olumsuz etkileyen ya da etkileyeceği düşünülen durumlar.

Tüm Teleperformance çalışanları tüm ilgili yasalara uygun davranmalıdırlar.

Personelin, veri gizliliği ve veri koruma yasa ve politikalarına uygun hareket etmesi gerekmektedir. Bu durum, fiyat, çizim, deneyime dayalı bilgiler (know-how) dahil olmak üzere tüm tedarikçi bilgilerine en sıkı güvence ile yaklaşımı da içerir.

Teleperformance, liste fiyatları, fiyat unsurları, indirimler, geri ödemeler, sözleşme pazarlıkları, üretim kapasiteleri, maliyetler, ticari stratejiler, pazar payları, müşteriler ya da herhangi bir rakiple ihaleye girme niyeti dahil olmak üzere ticari hassasiyeti olan bilgilerin paylaşımını yasaklamıştır.

Personelin herhangi bir kısıtlayıcı ticaret uygulamasına veya haksız rekabet faaliyetlerine katılması yasaktır.

Tüm Teleperformance personelinin, Tedarik Departmanı’na mevcut ya da potansiyel tedarikçilerle her türlü kişisel ve ailevi ilişkilerini açıklama yükümlülüğü bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi için lütfen csr@teleperformance.com üzerinden tarafımızla iletişim kurup Etik Kurallarımız, Yolsuzlukla Mücadele Politikamız ve Veri Gizliliği Politikamız hakkında detaylı bilgi alınız.

7. Tedarikçi Davranışı

Teleperformance, faaliyetlerinde ekonomik, sosyal ve çevresel konulara disiplinli bir yaklaşım sergilemekte ve çalışmalarını bütünlük, dürüstlük ve adillik unsurları ile yürütmektedir.

Teleperformance, yerel yasa ve düzenlemelerin yanı sıra uluslararası standartlarla uyumluluk üzerine kurulu bir temel kurmayı istemekte, serbest ve adil rekabeti desteklemekte ve herhangi bir çıkar çatışmasını önlemek üzere rüşveti yasaklamaktadır.

Teleperformance, Teleperformance standart ve politikalarına uygun faaliyet gösteren tedarikçilerine değer verir ve iş ortaklarından yüksek standartları sağlamasını bekler. Ayrıca, asgari standartlara uymadığı halde eksiklikleri düzeltecek bir planı hızla sağlayamayan tedarikçilerle iş ilişkisini sonlandırmaya hazırdır.

7.1. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi

Teleperformance tedarikçileri, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine* uygun olarak aşağıdaki rehber ilkeleri kabul etmeli ve desteklemelidir:

İnsan Hakları

1) İşletmeler, uluslararası olarak ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bunlara saygı göstermelidir ve 2) herhangi bir insan hakları ihlali suçuna ortak olmamalıdırlar.

İşçilik

3) İşletmeler, örgütlenme özgürlüğünü ve toplu pazarlık hakkının etkin bir şekilde tanınmasını;

4) tüm zorla ve zorunlu işçilik biçimlerinin ortadan kaldırılmasını;

5) çocuk işçiliğinin etkili bir şekilde kaldırılmasını;

6) işçilik ve mesleki bakımdan ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını sağlamalıdır.

Çevre

7) İşletmelerden çevresel zorluklara karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeleri;

8) daha fazla çevre sorumluluğunu teşvik etmek üzere inisiyatif almaları;

9) çevre dostu teknolojilerin gelişimini ve yaygınlaşmasını desteklemeleri istenmektedir.

Yolsuzlukla Mücadele

10) İşletmelerin, zorla para alma ve rüşvet dahil olmak üzere her türlü yolsuzluk biçimiyle mücadele etmesi gerekmektedir.

- Teleperformance personeline ayrıcalıklı muamele beklentisi olarak yorumlanabilecek şekilde şahsi hediye ya da ikramiye verilmesi açıkça yasaklanmıştır.

https://www.unglobalcompact.org/take-action/action

7.2. İş Bütünlüğü

Yılda on (10) milyon Avro ya da üzeri değerde ürün ve hizmet tedarik eden tedarikçiler için kabul edilebilir davranış süreklilik ölçümü, her iki (2) yılda bir (1) seferden az olmamak kaydıyla Teleperformance Grup Tedarikçisi Yeterlilik Anketini doldurmalarını gerektirmektedir.

Tedarikçiler, çalışanları, tedarikçileri, müşterileri, kamu kurumları ve düzenleyici kurumlar ile ilişkilerinde en yüksek düzeyde etik standartlara bağlı olmalıdırlar.

Tedarikçiler, dürüstlükle adil rekabeti destekleyecek ve iş yaptıkları tüm yargı alanlarında geçerli yasa, standart ve düzenlemelere bağlı kalacaklardır.

Asgari ücret, fazla mesai ücretleri ve yasal olarak zorunlu haklara yönelik olanlar dahil ödenek ve yan haklar, rekabetçi ve ilgili yerel yasalarla uyumlu olmalıdır.

Çalışma saatleri, fazla mesai süreleri dahil olmak üzere çalışma saatlerini düzenleyen ilgili yerel yasalara uygun olmalıdır.

Tedarikçiler, finansal bilgiler, iş planları, müşteri ya da tüketici listeleri, pazarlama ya da satış planları, fiyatlar ya da fiyatlama stratejileri, müşteri teklifleri, operasyonel teknikler, çalışma yöntemleri, stratejik planlar, keşif, fikir, konsept, deneyime dayalı bilgi (know-how), yazılım, teknik, tasarım, özellik, çizim, proje çizimi, karbon kopya, şema, model, örnek, akış diyagramı, veri, bilgisayar programı, disk, disket, teyp, ve diğer teknik, yasal ya da iş bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, elektronik, sözlü, basılı, yazılı ya da diğer elle tutulabilen veya tutulamayan biçimlerde olmasından bağımsız, Teleperformance’a ait tüm bilgilerin gizliliğini korumak zorundadır.

Tedarikçiler, her türlü fiyat, maliyet ya da diğer rekabetçi bilginin paylaşım ya da değiş tokuşunu yasaklayacak;  (i) teklif edilmiş, bekleyen ya da mevcut herhangi bir sözleşmeye ilişkin olarak herhangi bir üçüncü taraf tedarikçiyle ve (ii) Teleperformance’ın herhangi bir rakibiyle gizli anlaşma yapmayacaktır.

Tedarikçi ve Tedarikçi personelinin, Tedarik Departmanı’na mevcut ya da geçmiş Teleperformance çalışanları ve/veya yüklenicileri ile her türlü kişisel ve ailevi ilişkilerini açıklama yükümlülüğü bulunmaktadır.

7.3. Çıkar Çatışması

Tedarikçilerin, Teleperformance’ın fikri mülkiyet haklarına saygı duymaları ve bunları korumaları gerekmektedir. İşin yürütülmesi esnasında tedarikçiye sağlanan her türlü fikri mülkiyet, yalnızca sağlandığı amaç için kullanılmalıdır.

Tedarikçilerin, Teleperformance tarafından açıkça ve yazılı olarak rıza verilmedikçe, Teleperformance’a ait fikri mülkiyetleri güvenli, emin ve gizli biçimde saklamaları, altyükleniciler dahil üçüncü taraflar için erişilebilir kılmamaları gerekmektedir.

Tedarikçilerin, ithalat ve ihracata ilişkin geçerli yasalar, gümrük gereklilikleri, düzenleme, kural ve Teleperformance’a ürün tedarikine yönelik kontrollerle uyumluluk sorumluluğu bulunmaktadır.

Tedarikçilerin, Teleperformance’a ya da ilgili yetkili kurumlara sağladıkları her türlü belge veya faturanın doğru ve gerçek olmasını sağlama sorumluluğu bulunmaktadır.

8. Teleperformance ve Tedarikçi İlişkileri

Yenilikçi, güvenilir ve etkin tedarikçiler, Teleperformance’ın başarısı için esastır. Teleperformance, adil ve rekabetçi bir pazara katılmak ve tüm potansiyel tedarikçiler için tutarlı bir biçimde adil değerlendirme ve seçim süreçleri uygulamak niyetindedir.

8.1. Tedarikçi Seçimi

Tedarik Departmanı, ihalelere iş ihtiyaçlarını karşılayacak tedarikçileri davet eder.

Sunulan ürün ve hizmetlerin güvenilirlik ve kalitesi Teleperformance için yüksek önem taşır, dolayısı ile tedarikçilerin, tedarik işlemi için kabul edilmesinden önce bir ön onay süreci yürütülebilir.

Potansiyel tedarikçilerden aşağıdaki tedarik işlemlerinden herhangi birinin ya da birkaçının birleşimine katılması istenebilir: (i)geleneksel Bilgi, Fiyat ya da Teklif Talebi; (ii) açık eksiltme ve kapalı teklif dahil online ihale; (iii) doğrudan pazarlık. Teleperformance’ın tedarikçileri yukarıda belirtilen işlemlerinden birine dahil etmesi halinde Teleperformance, ihaleyi bir tarafa ya da birden fazla tarafa verme veya hiçbir tarafa vermeyip Teleperformance’ın menfaatine en çok hizmet eden durum olması halinde herhangi bir anda iptal etme hakkını saklı tutar.

Teleperformance, tedarik süreci boyunca, tedarikçi bilgilerinin gizliliğinin korunmasının yanı sıra tüm potansiyel tedarikçilere adil ve tutarlı işlem uygulanacağını taahhüt etmektedir.

Tedarik Departmanı, tedarikçi tekliflerini incelerken birçok unsuru dikkate alacak ve hangi teklifin (varsa) kabul edileceğine, müşteri ve/veya son kullanıcılarla uygun şekilde koordinasyon sağlayarak karar verecektir.

Teleperformance, çeşitli ve farklı tedarikçilerle etkin ve olumlu iş ilişkileri kurmaya ve oluşturmaya kararlıdır. Bu kararlılık, değişken bir tedarikçi tabanına yönelik anlaşma, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini teşvik eden süreçlerin oluşturulması ve sürdürülmesi girişimi ile desteklenmektedir.

Tedarik Departmanı aynı zamanda aktif olarak değer yaratma fırsatları üzerinde çalışan ve iyileştirme süreçlerine odaklanan tedarikçileri diğerlerinden ayırmaktadır.

Tedarik Departmanının çalışma süreçleri doğrultusunda uygun ticari anlaşma formları onaylanmadıkça tedarikçiler ile iş ilişkisi kurulmayacaktır.

Tüm ürün ve hizmet taahhütleri, yalnız yetkili Teleperformance personeli tarafından ve Tedarik Departmanı tarafından onaylanmış sistem ve süreçler üzerinden verilecektir.

Rekabet ortamını korumak amacıyla tüm mal, kategori ve tedarikçiler spot ve/veya resmi tekliflere tabidir.

8.2 İşin Yürütülmesi:

Potansiyel bir tedarikçinin ihaleyi almasından ve Teleperformance ile sözleşme imzalamasından sonra ürün ya da hizmet siparişleri, satın alma siparişlerinin oluşturulması ile başlatılacaktır.

Ürün ya da hizmetler, Teleperformance’a geçerli satın alma siparişi ya da bir başka onaylı satın alma yöntemi olmaksızın temin edilemez.

Teleperformance, ilgili satın alma siparişine atıf içeren eksiksiz ve geçerli bir fatura temin edilmediği takdirde tedarikçiye ödeme yapmayı reddetme hakkını saklı tutar.

Tedarikçilerden, tüm ürün ve hizmetlerin talep edilen özelliklere uygun olmasını sağlamanın yanı sıra zamanında ve doğru fiyatlarla temin etmeleri beklenmektedir.

Tedarikçilerin çalışmalarını, siparişten ödemeye kadar işlemlerin yanı sıra satın alma sipariş ve faturalarının gönderimi otomasyonunu da kapsayacak şekilde, elektronik yollarla iş yürütebilmeleri beklenmektedir.

Tedarikçilerden, Teleperformance’a sağladıkları ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmeler hakkında herhangi bir bilgiyi kamuya açıklamamaları veya paylaşmamaları beklenmektedir.

Tedarikçiler, önceden yazılı izin bulunmaksızın Teleperformance’ın adını, logosunu ve ticari markasını kullanamazlar.

Tedarikçilerden işlerini profesyonel çerçevede yürütmeleri ve etik davranışın sağlanması, maliyetlerin düşürülmesi, değerler iyileştirmesi, atıkların azaltılması, iş ve enerji verimliliğinin sağlanması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her daim Teleperformance’ın iş hedeflerine yönelik en iyi yansıtmaları beklenmektedir.

Tedarikçi personelinin yetenekli ve yetkin bir ekip olması beklenmektedir.

Tedarikçilerin uygun kalite güvence sistemlerinin bulunması beklenmektedir.

Tedarikçiler, Teleperformance’a raporladıkları veri ve bilgilerin doğru ve zamanında olmasını sağlamalıdır.

Teleperformance, tedarikçileri personelinin Teleperformance sistem, tesis ya da lokasyonlarına erişimini reddetme hakkını saklı tutar. İşbu belge içeriği hakkındaki herhangi bir konu, Purchasing@Teleperformance.com adresine yönlendirilmelidir.

9. CSR Komitesi

İlgili politikaları geliştirmek ve yaymak, soruları yanıtlamak, bu kuralların olası ihlallerini analiz etmek ve durdurmanın yanı sıra uygunluğu en üst düzeye çıkarmak için aktif tedbirleri uygulamaya yönelik talimatlar vermek, CSR Komitesi’nin sorumluluğundadır.

CSR Komitesi ile aşağıdaki e-posta adresinden iletişim kurulabilirsiniz: csr@teleperformance.com