Frågan om cybersäkerhet är på kartan igen när fler företag blir virtuella

Frågan om cybersäkerhet är på kartan igen när fler företag blir virtuella

Björn Olofsson - 05.04.2023

Frågan om cybersäkerhet är på kartan igen när fler och fler företag blir mer virtuella

Det finns två övergripande vinster med att öka kunskapen och kompetensen inom digital säkerhet. Genom att vi ökar medvetandet och kompetensen i organisationen minskar vi risken för mänskliga fel. Detta leder in på den andra vinsten som handlar om att ökad medvetenhet och kompetens gör det enklare att bygga en stark kultur kring cybersäkerhet. En sådan säkerhetskultur skapar både kortsiktigt och långsiktigt värde vilket i sin helhet kan bidra till att bättre beslut fattas och att förtroendet från kunder, partners och andra intressenter ökar. Även om frågan om cyberattacker känns uttjatad så kommer den till liv igen nu när fler och fler företag går mot att bli helt virtuella. 

Fler och fler företag blir virtuella

Virtuella företag är organisationer som fungerar utan en fysisk plats och således utan fysiska begränsningar. De är beroende av teknologi och använder digitala kommunikationsverktyg för att driva verksamheten. Virtuella företag är relativt nya på marknaden och har uppstått som ett resultat av den snabba teknologiska utvecklingen under de senaste åren och pandemin som accelererade utvecklingen av distansarbete. Ett annat viktigt drag hos virtuella företag är att de har en flexibel arbetsmiljö. Eftersom arbetet inte är begränsat till en fysisk plats kan anställda arbeta från var som helst, så länge de har tillgång till internet. Detta ger dem möjligheten att anpassa sig till olika tidszoner och arbeta på flexibla tider, vilket kan vara en fördel för vissa kunder och kunder som finns i andra tidszoner.

En annan fördel med virtuella företag är att de kan ge anställda en bättre balans mellan arbete och privatliv. Anställda kan arbeta hemifrån eller från en annan plats, vilket kan spara tid för pendling och ge dem mer tid med familj och vänner. Det förekommer däremot vissa utmaningar med detta och här blir frågan frågan om cybersäkerhet återigen viktig.

Eftersom virtuella företag är än mer beroende av teknologi och digitala kommunikationsverktyg än traditionella 'brick-and-mortar' företag för att kunna bedriva verksamheten, är det särskilt viktigt att ha en välutvecklad strategi för cybersäkerhet. En av de största riskerna med virtuella företag är att medarbetarna arbetar från olika platser runt om i världen och att det kan vara svårt att säkerställa att alla använder säkra enheter och nätverk. Det kan finnas risker för dataintrång och andra säkerhetsproblem om en medarbetare använder en osäker enhet eller om de arbetar på en osäker anslutning. En annan risk är att medarbetare kan bli utsatta för phishing-attacker eller annan form av social manipulation. Hackare kan försöka få tillgång till företagsdata genom att manipulera en medarbetare att ge bort sina inloggningsuppgifter eller klicka på en skadlig länk. För att minimera dessa risker är det som sagt viktigt att ha en välutvecklad strategi för cybersäkerhet som kan innefatta instruktioner om hur anställda bäst använder säkra enheter och nätverk, samt även bedriva utbildning av medarbetarna om cybersäkerhet m.m. 

”Människan” fortfarande en faktor till cyberattackers framgång

För att bygga ett mer effektivt digitalt försvar mot cyberattacker är det av vikt att sätta människan, dvs. de anställda, i centrum i större utsträckning än vad som görs idag. I takt med att hotet växer kommer det att vara allt viktigare att betona den roll som mänskliga beslut och beteenden spelar inom cybersäkerhet. Här föreslås att satsa mer på utbildning och träning i syfte att lära medarbetare att ta säkrare beslut online. Mer specifikt kan detta handla om att upprätta träningsprogram inom säkerhetsmedvetenhet vilket vi själva gör på Teleperformance i Norden. Det är vidare viktigt att uppmana medarbetare att handla cybersäkert genom att rapportera ovanliga email till IT, be medarbetare att vara vaksamma kring att klicka vidare på konstiga länkar eller avsändare med okända emailadresser etcetera. 

Någonstans handlar det således om att bygga ett ordentligt digitalt försvar. Möjligheterna som följer med att sätta människor i frontlinjen för detta digitala försvar kan vara flera. På individnivå handlar det om vinsterna med att generera djupare kunskap och större kompetens inom cybersäkerhet hos enskilda medarbetare. Genom att människors medvetande kring, och kunskap om, ämnet stiger kan säkerheten öka både på ett professionellt och ett privat plan. För organisationer bidrar ökad medvetenhet om cybersäkerhet till mer kompetenta och motståndskraftiga team, en minskad risk för cyberattacker överlag och en genomgående förbättring av verksamhetens säkerhet.

Säkerhet i en globalt digital era: Hur Teleperformance's TAP kan förbättra företagets säkerhet och därigenom även kundupplevelsen 

I dagens digitala värld är säkerhet en avgörande faktor för alla företag, särskilt för virtuella organisationer som strävar efter att erbjuda digitaliserade tjänster. Med den ökande globala trenden mot digitalisering och virtuella arbetsmetoder är det av yttersta vikt att säkerställa att man inom ett företag har rätt kunskaper och åtgärder på plats för att skydda sig mot cyberhot. Ett exempel på en metod som kan hjälpa företag att förbättra sin säkerhet är Teleperformance's Technology, Analytics, and Process Excellence (TAP) - en multidisciplinär strategi som använder avancerad teknik, analys och Lean Six Sigma-metodik för att förbättra verksamhetsprocesser och kundupplevelse. Genom att utnyttja kraften i teknologi, inklusive AI och RPA, avancerad analys för att generera insikter och Design Thinking för att omdefiniera processer ur kundens perspektiv, kan TAP hjälpa företag att förbättra sin servicekvalitet och därigenom stärka sin säkerhet i den digitala världen. Med hjälp av TAP har Teleperformance sett positiva resultat för sina globala kunder, inklusive förbättringar i kundnöjdhet och minskad kundansträngning genom att effektivisera processer och identifiera förbättringsmöjligheter med hjälp av avancerad analys och teknik. När företag fortsätter sin digitala transformationsresa är det viktigt att välja rätt strategier och metoder för att möta de utmaningar som den digitala världen innebär, och TAP kan vara ett värdefullt verktyg för att förbättra säkerheten och effektiviteten för globala företag.

Kort och gott är det därmed frågan om cybersäkerhet inte något som skall ses på som utjatad. Frågan behöver lyftas ofta och i fler sammanhang så att den förblir top-of-mind. Särskilt  i relation till (globala) virtuella företag och medarbetare som arbetar på distans eftersom det kan innebära större risker. 

 

Gillade du artikeln och vill få en bättre förståelse för TAP? Klicka då här för att komma vidare till nästa artikel.