Vad innebär säkerhet i Metaverse?
Security

Identity protection is key to Metaverse innovation - Executive Reflections

Björn Olofsson - 06.28.2023

Vad innebär säkerhet i Metaverse?

När upplevelserna i Metaverse blir mer sofistikerade, ökar även hotlandskapet. Här är identitetsskydd nyckeln till både säkerhet och innovation

Metaverse, som en virtuell verklighet, har blivit alltmer populär och uppvisar allt större potential vad gäller att förändra hur vi kommunicerar och interagerar med varandra. Precis som med alla teknologiska framsteg finns det också potentiella utmaningar vilka jag avser att belysa i denna artikel. 

Vad innebär säkerhet i Metaverse? Jo, beträffande Metaverse kommer diskussionen om säkerhet alltid vara viktig! Särskilt nu då det inte är så många som förstår hur en säkerhetsincident kan se ut i det virtuella landskapet. I framtida Metaverse kan en säkerhetsincident som att någon kraschar ett Zoom-möte förvandlas till en allvarlig händelse som inte bara skadar företagets rykte men också affär. Enligt MIT-rapporten “Identity Protection in the Metaverse” framkommer således betydelsen av att tidigt investera i identitetsskydd. Eftersom många företag fortfarande befinner sig i utforskarstadiet av Metaverse så är en viktig faktor, för att säkerställa en säkrare upplevelse i det virtuella landskapet, att inkludera experter och sakkunniga inom ämnesområdet från början. En säkerhetschef eller teknisk chef som har djup kunskap om det digitala samhället och digitala verktyg/plattformar är minst sagt en värdefull investering. Detta är särskilt viktigt då Metaverse inte bara är en tredimensionell representation av IT-miljön vi har idag. Det finns operationella skillnader och många hotscenarier att ta hänsyn till. Det är därför viktigt att företag är medvetna om dessa utmaningar och arbetar aktivt för att hantera dem för att säkerställa en säkrare och mer tillförlitlig upplevelse i metaverse.

I den virtuella världen kan icke-utbytbara tokens (NFT) användas för att skydda identiteten. Certifieringar är också en möjlighet att bygga digitalt förtroende. Företag kan få en certifiering om de följer globala bästa praxis för datahantering, vilket vi på Teleperformance också gör. Det är dock inte en lösning i sig självt. Det är viktigt att företaget har en kultur som värderar säkerhet och att det finns utbildningsresurser för anställda och kunder. 90% av dataintrång beror på användarfel eller stulna lösenord.

I Metaverse, den virtuella verkligheten, kan Non-fungibla tokens (NFT) användas för att skydda identiteten hos användarna. Genom att tilldela varje användare ett unikt NFT kan deras identitet bekräftas och skyddas från bedrägeri eller identitetsstöld. För företag och organisationer i Metaverse kan certifieringar vara ett sätt att bygga digitalt förtroende. Genom att följa globala bästa praxis för datahantering kan företag erhålla certifieringar som visar deras engagemang för säkerhet och integritet. Ett exempel på ett företag som strävar efter säkerhet är Teleperformance. Det är dock viktigt att komma ihåg att certifieringar i sig inte är en komplett lösning för säkerhet i Metaverse. Det krävs också en företagskultur som prioriterar säkerhet och integritet genom att erbjuda utbildningsresurser för både anställda och kunder. Många dataintrång i dagens digitala värld beror på användarfel, som att klicka på skadliga länkar eller att använda svaga lösenord. Därför är det viktigt att öka medvetenheten om säkerhetspraxis och erbjuda utbildning för att minimera sådana risker. Transparent kommunikation om säkerhetsåtgärder är också viktigt. 

Att skydda din identitet är en viktig del av verksamheten i metaverse

I Metaverse är således säkerhet och skydd av identiteter viktiga frågor att ta hänsyn till. Det är särskilt viktigt för tidiga användare (företag som enskilda individer) av plattformen att tänka på, då de kan spela en central roll i att bygga upp konsumentförtroende genom att implementera säkerhetsåtgärder i de virtuella upplevelserna som man utvecklar. Även om stora digitala jättar arbetar med att bygga upp infrastrukturen för Metaverse, är det fortfarande en utmaning att utveckla de nödvändiga cybersäkerhetsprotokollen och standarderna för vilken styrning som skall råda i Metaverset.

I Metaverse är cybersäkerhetens roll viktigare med en faktor av tio eller hundra, enligt David Truog, VP och analytiker på Forrester, som intervjuas i MIT-rapporten “Identity Protection in the Metaverse”. Därför är de första som tar plats i metaverse i en unik position att identifiera säkerhetsluckor och bygga in skydd redan från början. Företag som befinner sig i undersökningsskedet spelar alltså en viktig roll här för att vara med och hjälpa till att utveckla upplevelserna i Metaverse. Under denna tidiga era av Metaverse finns det därmed en möjlighet för företag att lära sig från tidigare teknologisk utveckling och de säkerhetsproblem som uppstått. Till exempel har ankomsten av AI-algoritmer visat på vikten av att skydda mot partiskhet, och migrationen till molnet har betonat behovet av kryptering. Ett annat exempel på en ofärdig del av Metaverse är säkerhetsfaktorer som spelar an på vakter, CCTV-kameror, butikslarm. Vanliga cyber säkerhetsprotokoll, dvs. teknologierna som motsvarar "https" på dagens internet, är fortfarande ett arbete i framsteg vad gäller Metaverse.

De flesta företag befinner sig i ett utforskande skede av Metaverse

På många sätt kan man tänka sig att Metaverse är en utveckling av internet, där det inte bara handlar om att söka information och kommunicera med andra på en platt 2D-skärm, utan där användare kan röra sig fritt i en virtuell värld som är mer realistisk och interaktiv.

Metaverse kan inkludera allt från sociala spel och virtuella konserter till online shopping och arbetsmiljöer. Konceptet strävar efter att skapa en mer närvarande upplevelse som kombinerar olika teknologier som virtuell och augmenterad verklighet, artificiell intelligens och blockkedjeteknik. Tanken är att användare ska kunna skapa egna karaktärer och interagera med andra användare, föremål och miljöer som finns i Metaverse.

Som i ett köpcentrum där man kan besöka flera olika butiker, har Metaverse också flera olika plattformar med olika funktioner. Men det som saknas är infrastrukturen som gör det möjligt att förflytta sig mellan dessa plattformar. Dessutom är som sagt säkerheten i metaverse inte helt utvecklad än. Än så länge finns inga standarder för att skydda den egna identiteten, egendomen eller integriteten, vilket är varför expertis inom området är viktig att säkra för företag. Antingen säkras expertisen genom att outsourca denna sorts kunskap via företag som Teleperformance eller så anställs den direkt inhouse.

Vad gäller Metaverse så finns många obesvarade frågor om dess utveckling och hur det kommer att fungera i praktiken. Hur kommer säkerheten och integriteten att hanteras? Vilka tekniska standarder behöver utvecklas? Och hur kommer olika aktörer och företag att samarbeta och konkurrera inom denna nya värld? På Teleperformance har vi inte alla svar än, men det vi kan är just Metaverse och de korrelerade områdena inom ‘Trust & Safety’.

Teleperformance arbete med ‘Trust & Safety’

Teleperformance som ’Digital Business Services Provider' är en global ledare inom bland annat outsourcad kundtjänst och AI. Vi har också betydande expertis inom området Trust & Safety, där stort fokus ligger på att skydda företag och deras kunder genom att tillhandahålla säkra och pålitliga lösningar för att hantera kundinteraktioner och data. Teleperformance har en holistisk strategi när det gäller säkerhet och fokuserar på att följa globala best practices för datahantering och säkerhetsprotokoll. Vi implementerar också robusta säkerhetssystem och teknologier för att skydda känslig information och förhindra obehörig åtkomst.

Som påtalat i denna artikel så är Metaverse så skiljer sig säkerhetstänket en aning. Metaverse som en virtuell realitet såväl som ett förenat digitalt ekosystem där användare kan interagera med varandra och digitala enheter i realtid, ställer särskilda säkerhetskrav på identitet, egendom och integritet. Det är med tanke på allt som skrivits ovan  således essentiellt för företag att ha robusta säkerhetsåtgärder på plats för att skydda sina användare och sina digitala tillgångar i metaverset. Företag kan här dra nytta av Teleperformances kunskaper inom säkerhet genom att få råd och stöd för att implementera säkerhetsåtgärder och bästa praxis. 

  1. Riskbedömning och säkerhetsutvärdering: Teleperformance kan hjälpa företag att identifiera potentiella säkerhetsrisker och bedöma sårbarheter i Metaverset. Genom att genomföra noggranna analyser kan vi hjälpa företag att ta fram åtgärder för att minska riskerna och stärka säkerheten.
  2. Användarutbildning och program för ökad medvetenhet: Teleperformance kan hjälpa företag att utbilda sina användare om metaverse-säkerhet och främja medvetenhet om säkerhetsrisker och best practice. Genom att öka användarnas kunskap och medvetenhet kan företag minska risken för säkerhetsincidenter och intrång.
  3. Säkerhetspolicy och överensstämmelse: Teleperformance kan hjälpa företag att utveckla och implementera effektiva säkerhetspolicyer och riktlinjer för att säkerställa överensstämmelse med gällande dataskyddslagar och regler i metaverset. Vi kan hjälpa företag att bygga upp en stark juridisk grund och etablera säkerhetskulturen.
  4. Incidentrespons och hantering: Om säkerhetsincidenter inträffar kan Teleperformance bistå företag med snabb incidentrespons och hjälpa till att hantera och lösa problemen. Vi kan erbjuda experthjälp för att minska skador, utreda händelsen och vidta åtgärder för att förhindra framtida incidenter.

Teleperformance kan erbjuda expertrådgivning och hjälpa företag att utveckla strategier för att skydda sina användare och data i Metaverse. Exempel på hur Teleperformance kan hjälpa andra företag att navigera i Metaverset säkert kan inkludera ovanstående punkter.

Vill du läsa hela rapporten? Klicka då här för att ladda ner den.