Oznámení o ochraně osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání ve společnosti Teleperformance

Ve společnosti Teleperformance se zavazujeme respektovat vaše soukromí a ochranu vašich osobních údajů.  Společnost Teleperformance potřebuje vaše osobní údaje používat proto, aby zajistila splnění veškerých požadavků souvisejících s vaší žádostí o zaměstnání v naší společnosti. Rovněž je potřebujeme kvůli dodržení zákonů a nařízení, k reakcím na žádosti dozorových úřadů, řešení právních nároků, zjišťování a předcházení podvodům a realizaci našich obchodních aktivit. Naše oznámení o ochraně osobních údajů obsahuje informace o tom, jak společnost Teleperformance zpracovává vaše osobní údaje. Pravidelně je kontrolujeme, abychom se ujistili, že jsou aktuální.  Pečlivě si je pročtěte.

Důležité části našeho oznámení o ochraně osobních údajů

Naše závazná firemní pravidla a ochrana vašich osobních údajů .................. 1
Čestné, zákonné a transparentní zpracování ..............................................2
Jak vaše osobní údaje zpracováváme ........................................................3
Sdílení vašich osobních údajů ...................................................................3
Ukládání vašich osobních údajů po dobu nezbytně nutnou ............................3
Uplatnění vašich práv ..............................................................................3
Kontaktní údaje a odkazy: ........................................................................5

 

Naše závazná firemní pravidla a ochrana vašich osobních údajů

Společnost Teleperformance je hrdá na to, že je jednou z mála celosvětových společností, které od úřadů pro ochranu osobních údajů získaly schválení pro svá závazná firemní pravidla podle nařízení GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).  Naše závazná firemní pravidla tvoří globální systém ochrany osobních údajů skupiny společností Teleperformance.  To, že jsme získali toto schválení, odráží důležitost, kterou klademe na ochranu vašich osobních údajů prostřednictvím přijetí příslušných technických a organizačních bezpečnostních opatření a zavedením řádných kontrol zpracování.  Schválení těchto závazných firemních pravidel nám umožňuje předávat osobní údaje v rámci skupiny společností Teleperformance po celém světě, a to způsobem, který podle našeho mínění poskytuje přiměřené bezpečnostní záruky a jistoty. 

Jako globální skupina potřebujeme sdílet některé procesy, abychom pracovali efektivně a účinně. V důsledku toho předáváme osobní údaje do zemí, území nebo organizací, které se nacházejí mimo Evropský hospodářský prostor. V případě předávání údajů do území, která podle Evropské komise neposkytují přiměřenou úroveň ochrany, se spoléháme na naše závazná firemní pravidla, kde je třeba, a využíváme standardní ujednání o ochraně údajů přijatá Evropskou komisí nebo jiné mechanismy přenosu schválené evropským nařízením GDPR.

Společnost Teleperformance jmenovala DPO (referent pro ochranu osobních údajů) dle nařízení GDPR a tento DPO spolu s kanceláří pro ochranu osobních údajů dohlíží na náš systém ochrany osobních údajů.   Další informace o našem systému ochrany osobních údajů včetně podrobností o našich závazných firemních pravidlech a zemích v rámci skupiny TP, do kterých předáváme osobní údaje, najdete v zásadách ochrany osobních údajů.

 

Čestné, zákonné a transparentní zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu nutnosti pro zvážení vaší žádosti o zaměstnání a kroky nutné pro zahájení pracovního poměru ve společnosti Teleperformance, s ohledem na činnosti zpracování, jako je výplata mezd a zajištění zaměstnaneckých benefitů.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě právní povinnosti/nutnosti pro splnění úkolu ve veřejném zájmu s ohledem na činnosti zpracování, jako je výpočet daní a prověrky trestní minulosti.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněných zájmů s ohledem na činnosti zpracování, jako je vyšetřování, sledování přístupu do budovy a cílený nábor. Sledované legitimní zájmy zahrnují zabezpečení a obchodní efektivitu.

Může být nutné zpracovávat citlivější osobní údaje. Informace odhalující citlivější údaje zpracováváme pouze tehdy, když to vyžaduje nebo dovoluje zákon. Citlivé údaje jsou definovány jako informace o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech a zpracování genetických údajů, biometrických údajů pro účely jedinečné identifikace biologické osoby, údajů týkajících se zdraví nebo sexuálního života či sexuální orientace biologické osoby. Například společnost Teleperformance může potřebovat zpracování údajů o zdravotním stavu pro účely posouzení práceschopnosti a nutných přiměřených úprav.

Může být nutné zpracovávat citlivější osobní údaje. Informace odhalující citlivější údaje zpracováváme pouze tehdy, když to vyžaduje nebo dovoluje zákon. Citlivé údaje jsou v nařízení GDPR definovány jako informace o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech a zpracování genetických údajů, biometrických údajů pro účely jedinečné identifikace biologické osoby, údajů týkajících se zdraví nebo sexuálního života či sexuální orientace biologické osoby. Například společnost Teleperformance může potřebovat zpracování údajů o zdravotním stavu pro účely posouzení práceschopnosti a citlivé údaje mohou být relevantní pro podporu zaměstnanců s osobními problémy nebo s problémy ve vztazích se zaměstnanci (například při řešení obav z diskriminace). Teleperformance se zavázala k rozmanitosti a začlenění. Od roku 2011 je signatářem Globálního paktu Organizace spojených národů a má globální program diverzity a začleňování, který odráží její závazek k diverzitě. Můžeme shromažďovat a zpracovávat informace o rovnosti a rozmanitosti, abychom podpořili a prokázali tento závazek.

Pro jakýkoli nový proces, který by mohl mít značný dopad na osobní údaje, bude provedeno posouzení soukromí a úplné posouzení dopadu na ochranu osobních údajů, pokud to vyžaduje nařízení GDPR. Kde je to třeba, budou příslušní zaměstnanci nebo zástupci rady zaměstnanců požádáni o konzultaci.

 

Jak vaše osobní údaje zpracováváme

Níže je uvedeno několik příkladů, jak společnost Teleperformance zpracovává vaše osobní údaje:

Správa základních kontaktních údajů, jako je e-mailová adresa, jméno, adresa domů a kontaktní údaje pro naléhavé případy.

Zpracování a zhodnocení vaší žádosti. Během procesu žádosti o zaměstnání společnost Teleperformance zpracovává osobní údaje obsažené v různých dokumentech, jako je životopis, zápis z pohovoru, informace o hodnocení, řízení náboru a výsledky ověření spolehlivosti pro účely zpracování vaší žádosti a komunikace s vámi.  Pokud nám tyto osobní údaje neposkytnete, může to omezit naši schopnost posoudit vaši žádost o zaměstnání.

Využití a analýza vašich osobních údajů pro účely zjišťování a předcházení podvodům.

Zapamatování si vás pro účely budoucích příležitostí.  I když příležitost, o kterou se ucházíte, nevyjde, chceme si žádosti ponechat po přiměřenou dobu v záznamech pro případ, že se objeví další vhodná příležitost pro vás.  Pokud nechcete, abychom si vaši žádost ponechali, můžete nás o tom informovat.

 

Sdílení vašich osobních údajů

Takové osobní údaje můžeme sdílet do takové míry, do jaké existuje legitimní důvod je znát, s ohledem na povahu osobních údajů, interně, s dalšími pobočkami společnosti Teleperformance a externími organizacemi, jako jsou poskytovatelé služeb nutní k zajištění řádné správy vašeho potenciálního pracovního poměru u společnosti Teleperformance (jako jsou poskytovatelé ověření spolehlivosti), nebo s vládními úřady nebo kancelářemi (např. orgány pro důchody nebo sociální zabezpečení), jak je požadováno nebo povoleno místním zákonem.

 

Ukládání vašich osobních údajů po dobu nezbytně nutnou

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou k účelům vytyčeným výše nebo po dobu požadovanou ze zákona.

 

Uplatnění vašich práv

V souvislosti s osobními údaji máte tato práva:

 • Právo na přístup – Můžete požadovat bezplatný přístup ke svým osobním údajům.
 • Právo na opravu – Můžete společnost Teleperformance požádat o opravu osobních údajů, které jsou nepřesné nebo neúplné.
 • Právo na výmaz – Můžete společnost Teleperformance požádat o výmaz osobních údajů, jestliže nastane jedna z následujících situací:
  1. osobní údaje již nejsou potřeba k účelům, ke kterým byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány,
  2. odvoláte svůj souhlas, kde váš souhlas znamenal zákonný důvod pro zpracování vašich údajů a kde žádný další zákonný důvod pro zpracování neexistuje,
  3. máte námitky proti automatizovanému rozhodování a neexistují převažující legitimní důvody ke zpracování, nebo máte námitky proti zpracování k přímému marketingu,
  4. osobní údaje byly zpracovány nezákonným způsobem,
  5. osobní údaje musí být vymazány, aby bylo vyhověno zákonným povinnostem vyplývajícím ze zákonů Evropské unie nebo členských států, jimž společnost Teleperformance podléhá,
  6. osobní údaje byly shromažďovány v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti[1].
  • Právo na omezení – Společnost Teleperformance můžete požádat, aby omezila způsob, jakým zpracovává vaše osobní údaje, nastane-li některá z těchto situací:
   1. popíráte přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnost Teleperformance mohla přesnost osobních údajů ověřit,
   2. zpracování je protiprávní a máte námitky vůči výmazu osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití,
   3. společnost Teleperformance již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
   4. vznesli jste námitku proti zpracování na základě svého práva vznést námitku a proti automatizovanému rozhodování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti Teleperformance převažují nad vašimi oprávněnými důvody.
  • Právo na přenosnost – Za určitých okolností, které budou posuzovány individuálně, můžete požádat společnost Teleperformance o získávání vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo na jejich přenos do jiné organizace.
  • Právo odvolat souhlas – Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste dali, můžete kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však nebudou dotčeny činnosti zpracování údajů, které proběhly před tímto odvoláním.
  • Právo vznést námitku – Můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů společností Teleperformance pro účely přímého marketingu nebo v jiných situacích, v souladu s místními zákony.

   

  [1]   Služby informační společnosti jsou komerční služby nabízené prostřednictvím elektronických kanálů, jako jsou platformy pro prodej na internetu nebo bezplatné webové stránky nabízející službu (např. sociální sítě, vyhledávače).

Chcete-li vznést žádost o uplatnění práv datového subjektu nebo stížnost související s naším zpracováním vašich osobních údajů, využijte odkaz na naší webové stránce Teleperformance.com

 

I když doufáme, že vaše záležitosti vyřešíme přímo, máte právo podat stížnost u vašeho úřadu na ochranu osobních údajů. Kontaktní informace jsou k dispozici na odkazu Evropského sboru pro ochranu osobních údajů:  https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

 

Kontaktní údaje a odkazy:

Informace o vedoucím pro ochranu osobních údajů vaší země (CPL) získáte od pracovníka personálního oddělení.

Naše závazná firemní pravidla: Zásady ochrany osobních údajů

 

DPO (referent pro ochranu osobních údajů) DPO v České republice

Regionální vedoucí oddělení ochrany osobních údajů pro oblast EMEA

Nathan Coffey

Nathan Coffey

Skupina společností Teleperformance

EMEAPrivacyOffice@emea.teleperformance.com